Dom starejših občanov Metlika

Energetska sanacija

Z veseljem sporočamo, da smo konec meseca novembra 2018 v DSO Metlika zaključili z gradbenimi deli v okviru operacije »Energetska sanacija DSO Metlika« na lokaciji Mestni trg 16, Metlika.

Energetska sanacija zgradbe je vključevala:

– 16 cm toplotni izolacijski ovoj,

– zamenjavo oken s troslojno zasteklitvijo,

– zamenjavo svetil z LED svetili,

– montažo senzorjev prisotnosti in gibanja v sanitarijah in na hodnikih,

– zamenjavo kotlov v kurilnici,

– zamenjavo električne instalacije ter interne toplotne postaje za razvod energije,

– kurilno olje se je nadomestilo s peleti.

Celotna vrednost zgradbe se je povečala za 710.265 evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v znesku 250.822,97 eur.

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskemu sektorju, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.