Dom starejših občanov Metlika

Katalog informacij javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NazivDom starejših občanov Metlika
Mestni trg 16, Metlika
Datum prve objave kataloga
Datum zadnje spremembe
Dostopnost kataloga tiskana – dostopna v tajništvu DSO Metlika
ob delovnikih od 08. do 14. ure po predhodni najavi

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

1.1 Podatki o organizaciji

Ime zavodaDom starejših občanov Metlika
Skrajšano ime zavodaDSO Metlika
Sedež zavodaMestni trg 16, 8330 Metlika
Odgovorna uradna osebaIvica Lozar, direktorica
Telefonska številka07 30 63 154
Številka faksa07 30 63 150
E-poštatajnistvo@dso-metlika.si
Spletna stranhttp://www.dso-metlika.si
Matična številka5050464000
Davčna številka32589948
Podračun pri UJP01100-6030267224
Registrska številka zavoda pri09448
ZZZS
Ustanovitelj zavodaRepublika Slovenija
Glavna dejavnost zavodaDejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Šifra dejavnosti87.300

1.2 Osnovna dejavnost

ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Q 86.210Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
Q 87.100Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q 87.200Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
Q 87.300Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q 88.109Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

DODATNA DEJAVNOST:

GOSPODARSKA DEJAVNOST

C 10.710Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
G 47.110Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 47.789Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
I 55.201Počitniški domovi in letovišča
I 56.101Restavracije in gostilne
I 56.102Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103Slaščičarne in kavarne
I 56.104Začasni gostinski obrati
I 56.210Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290Druga oskrba z jedmi
I 56.300Strežba pijač
J 58.120Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.190Drugo založništvo
J 63.120Obratovanje spletnih portalov
L 68.200Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
M 69.200Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 73.120Posredovanje oglaševalskega prostora
M 74.300Prevajanje in tolmačenje
N 77.290Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 81.210Splošno čiščenje stavb
N 82.190Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O 84.120Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
R 90.030Umetniško ustvarjanje
R 93.299Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 95.290Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.010Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021Frizerska dejavnost
S 96.022Kozmetična in pedikerska dejavnost
S 96.030Pogrebna dejavnost
S 96.040Dejavnosti za nego telesa
S 96.090Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

1.3 Vodstvo zavoda

DirektoricaIvica Lozar
Telefonska št.: 07 30 63 151
Faks: 07 30 63 150
E-naslov: direktor@dso-metlika.si
Namestnik direktorjaJerneja Šterk
za področje ZNOTelefonska številka: 07 30 63 145
E-naslov: namestnik.direktorja.zno@dso-metlika.si

1.4 Seznam dislociranih organizacijskih enot

DISLOCIRANA ENOTA, Črnomaljska cesta 19, 8330 Metlika


1.5 Organigram DSO Metlika


1.6 Seznam drugih organov z delovnega področja
  • Svet zavoda DSO Metlika
  • Strokovni svet DSO Metlika

1.7 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek:Ivica Lozar
Telefon:07 30 63 151
Faks:07 30 63 150
E-pošta:direktor@dso-metlika.si

2. SEZNAM PREDPISOV

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.)

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in nasl.)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.)

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.)

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl.)

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10 in nasl.)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in nasl.)

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in nasl.)


3. STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI

Statut DSO Metlika
Letna poročila DSO Metlika

4. SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI UPRAVLJA ZAVOD

Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca o stroških dela
Evidenca o osebnih podatkih stanovalcev
Evidenca o osebnih podatkih svojcev
Evidenca o posnetkih videonadzora
Evidenca uporabnikov pomoči na domu

5. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:
– dostop na spletnem mestu na naslovu: http://www.dso-metlika.si
– neposredni (fizični) dostop je možen od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 na sedežu zavoda.

6. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zaračunamo materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju (npr. prepis, fotokopija, elektronski zapis), in sicer v skladu z 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

7. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

– vprašanja povezana s sprejemom v zavod,
– vprašanja o izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu,
– vprašanja povezana z javnimi objavami prostih delovnih mest,
– vprašanja povezana z javnimi naročili.Datum: 30.10.2019

Javni zavod Dom starejših občanov
Ivica Lozar, direktorica