Dom starejših občanov Metlika

Nov pravilnik o začasnih premestitvah – COVID 19

Številka: 1/2021
Datum: 12.01.2021

Na podlagi 49. člena Statuta DSO Metlika, sprejetega 07.02.2017 in v zvezi z drugim odstavkom 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter Odredbo o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Odredba o ureditvi prostorov izvajalcev) (Uradni list RS, št. 142/20), izdaja direktorica DSO Metlika, Mestni trg 16, Metlika (v nadaljnjem besedilu: SVZ), naslednji splošni akt

PRAVILNIK
o začasnih premestitvah zaradi zagotavlja ukrepov preprečevanja in omejevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 oziroma nalezljivo boleznijo COVID-19, pri stanovalcih SVZ

 1. člen

S tem pravilnikom SVZ ureja začasne, kratkotrajne premestitve stanovalcev SVZ, zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja in omejevanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

SVZ je v skladu z drugim odstavkom 4. člena ZNB dolžan izvajati ukrepe za varstvo pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, ki jih v skladu z Odredbo o ureditvi prostorov izvajalcev in navodili Ministrstva za zdravje, »Informacije za socialno varstvene zavode v povezavi s SARS-CoV-2«, številka 181-70/2020/993, z dne 16. 10. 2020 in drugimi navodili in priporočili pristojnih organov ter organizacij, izvaja z organizacijo prostorov glede na epidemiološki status pri stanovalcih v SVZ na rdečo, sivo in belo cono.

V skladu s 3. členom Odredbe o ureditvi prostorov izvajalcev se :

 • siva cona organizira na način individualne namestitve osebe v prostorih, ločenih od prostorov za obravnavo asimptomatskih stanovalcev z negativno epidemiološko anamnezo in ločeno od stanovalcev, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2;
 • rdeča cona organizira na način kohortne osamitve v prostorih, ki so fizično ločeni od prostorov za obravnavo asimptomatskih stanovalcev z negativno epidemiološko anamnezo in od sive cone.

Zmogljivost rdeče in sive cone se prilagaja glede na obseg števila stanovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za namestitev v cone.

 1. člen

Ne glede na sklenjen dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva (v nadaljnjem besedilu: dogovor) med SVZ in stanovalcem, SVZ v skladu s 4. členom Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14), lahko zaradi izvajanja ukrepov organizacije prostorov, ob upoštevanju določil Odredbe o ureditvi prostorov izvajalcev in tega akta, namesti stanovalca pod drugačnimi pogoji, kot jih določa dogovor (v nadaljnjem besedilu: začasna premestitev).

 1. člen

Za začasno premestitev stanovalca, SVZ in stanovalec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik ali drug plačnik storitve, ne sklepata dodatka k dogovoru, saj gre za začasen ukrep v sklopu ukrepov preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki dolgotrajno ne posega v trajanje, vrsto in način zagotavljanja storitve.

 1. člen

Spremembe storitve zaradi začasne premestitve stanovalca SVZ se obračunavajo na podlagi dejansko opravljenih storitev v skladu z mesečno evidenco storitev.

 1. člen

Ta pravilnik se objavi z dnem sprejetja tega akta na način, da:

 • se objavi na oglasni deski SVZ;
 • se objavi na spletni strani SVZ;
 • se obvestilo o sprejetju in objavi tega akta posreduje po elektronski pošti plačnikom storitev, zakonitim zastopnikom ali skrbnikom stanovalcev SVZ.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.

Ta pravilnik se uporablja v času razglašene epidemije COVID-19 kot tudi neodvisno od razglasitve epidemije, v času negotovih epidemioloških razmer v SVZ zaradi COVID-19.

 DSO Metlika
 direktorica
 Ivica Lozar dipl.oec.

Dodaj odgovor