Dom starejših občanov Metlika

Obvestila za svojce

Obvestilo, 15. 4. 2022

Obvestilo, 28. 2. 2022

Obvestilo, 20. 1. 2022

Obvestilo, 6. 1. 2022

Obvestilo, 24. 12. 2021

Obvestilo, 21. 12. 2021

OBVESTILO O USKLADITVI CEN

V Uradnem listu RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021 je bil objavljen Zakon o dolgotrajni oskrbi(v nadaljevanju: ZDOsk), ki v 130. členu določa, da se iz proračuna RS za obdobje od 1. 12.2021 do začetka uporabe prve alineje 1. točke prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka15. člena, ki urejata pravico do DO v instituciji iz drugega odstavka 58. člena ZDOsk, zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dodatnih stroškov dela, ki so posledica sklenjenega aneksa. Na podlagi navedene določbe ni več podlage za dodatno uskladitev cen skladno s četrtim odstavkom 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, saj bodo sredstva za povišanje stroškov dela, ki so posledica sklenjenega aneksa zagotovljena iz proračuna RS.

Iz zgoraj navedenega sledi, da cene oskrbe v DSO Metlika ostanejo enake kot so bile do 1.12.2021.

Obvestilo, 17. 12. 2021

Obvestilo, 16. 11. 2021

Obvestilo glede testiranj za zunanje uporabnike, 9. 11. 2021

Novo obvestilo glede obiskov, 9. 11. 2021

Obvestilo glede obiskov, 4.11.2021

Na dislocirani enoti obiski še vedno niso dovoljeni, obvestilo velja za obiskovalce stanovalcev Mestnega trga.

Obvestilo, 2.11.2021

Obvestilo, 30. 10. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je naša enota za demenco za obiske do nadaljnjega zaprta. Obiski v enoti Mestni trg so dovoljeni ob strogem upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Obiskovalci morajo ob obisku izkazati izpolnjen pogoj PCT, in sicer morajo imeti s seboj:

– dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR (ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa) ali testa HAGT (ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) ALI

– kartico cepljenja ali digitalno COVID-potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR-kodo EU DCP, ALI

– digitalno potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s QR-kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in je izdano v angleškem jeziku, ALI

– dokazilo o cepljenju proti COVID-19, s katerim obiskovalec izkaže, da je cepljen, ALI

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, vendar ne več kot 180 dni (6 mesecev), ALI

– dokazilo o prebolelosti in dokazilo o cepljenju, s katerim se dokazuje, da je bila oseba v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva, za katerega sta predvidena dva odmerka.

Navedena dokazila bomo preverjali na recepciji doma. Brez izpolnjenega pogoja PCT in brez ustreznih dokazil obiskovalcem žal ne bomo mogli omogočiti obiska.

S ciljem preprečevanja širjenja okužb obiskovalce prosimo, da še naprej upoštevate vse preventivne ukrepe. Pred vstopom v dom se razkužite v razkuževalni komori ter si nadenite kirurško masko. Zadržujte se samo pri stanovalcu, h kateremu ste prišli na obisk.

Da bomo lahko v domu poskrbeli za varnost svojih stanovalcev, vaših svojcev, vas vljudno prosimo za dosledno upoštevanje navodil.

Hvala za vašo podporo in ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo, 25. 2. 2021

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

sporočamo vam, da so v vseh naših enotah možni obiski, vas pa še naprej prosimo, da se nanje prehodno najavite pri socialni službi.

Ker sta nam varnost in zdravje stanovalcev na prvem mestu, vas prav tako prosimo, da dosledno upoštevate naslednje preventivne ukrepe:

 • Na obisk lahko pridejo samo zdrave osebe.
 • Obisk najavite na telefonsko številko 030 486 651 ali prek e-pošte: socialna.sluzba@dso-metlika.si.
 • S seboj prinesite izpolnjen vprašalnik o svojem zdravstvenem stanju. Ob oddaji izpolnjenega vprašalnika, ki ga lahko prejmete tudi na recepciji, vam bo osebje na recepciji izmerilo telesno temperaturo.
 • Pred vstopom v dom in ob odhodu si razkužite roke in obutev.
 • S seboj prinesite kirurško masko. Med obiskom je obvezno pravilno nošenje maske in ohranjanje primerne razdalje. Svojci, ki boste stanovalce obiskali v sobi, boste v domu oblečeni v osebno varovalno opremo (obrazna maska ). Med obiskom v sobi odstranjevanje obrazne maske ni dovoljeno. 
 • Stanovalce, ki ne zmorejo zapustiti sobe, lahko obiščete v sobi v spremstvu naših zaposlenih.
 • Prinašanje osebnih predmetov je dovoljeno, prosimo pa vas, da ne prinašate hitro pokvarljive hrane.

Zavedamo se, da opisani preventivni ukrepi niso zelo prijetni, vendar lahko le ob njihovem doslednem izvajanju zagotovimo, da bo dom še naprej lahko ostal odprt za obiske.

Prosta mesta

Potencialnih novim stanovalcem in svojcem sporočamo, da imamo v domu še nekaj prostih postelj, in sicer tako na oddelku za stanovalce z demenco kot v enoti Mestni Trg. Za več informacij o prostih mestih in postopku sprejema smo vam na voljo na telefonski številki 030 486 651 (od ponedeljka do petka od 9. do 10. ure) ali prek e-pošte socialna.sluzba@dso-metlika.si.

Zbiranje donacij za nakup dezinfekcijskega robota

Prav tako vas obveščamo, da smo zbrali že približno polovico sredstev, ki jih potrebujemo za nakup dezinfekcijskega robota. Vsem, ki ste že donirali, se ob tej priložnosti ponovno iskreno zahvaljujemo.

Dobrodelno akcijo širimo z možnostjo doniranja prek kratkih sporočil SMS. Naročniki vseh telekomunikacijskih operaterjev boste lahko od ponedeljka, 1. marca 2021, prispevali 5 EUR za nakup robota s sporočilom z vsebino ROBOT5, ki ga pošljete na telefonsko številko 1919.

Verjamemo, da smo tako še olajšali odločitev za donacijo in da nam bo skupaj z vami uspelo zbrati manjšajoča sredstva za nakup izredno dragocene naprave, ki s hitrim in temeljitim razkuževanjem prostorov prispeva k preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom.

Hvala za vašo pomoč!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Nov pravilnik o začasnih premestitvah – COVID 19N

Številka: 1/2021
Datum: 12.01.2021

Na podlagi 49. člena Statuta DSO Metlika, sprejetega 07.02.2017 in v zvezi z drugim odstavkom 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter Odredbo o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Odredba o ureditvi prostorov izvajalcev) (Uradni list RS, št. 142/20), izdaja direktorica DSO Metlika, Mestni trg 16, Metlika (v nadaljnjem besedilu: SVZ), naslednji splošni akt

PRAVILNIK
o začasnih premestitvah zaradi zagotavlja ukrepov preprečevanja in omejevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 oziroma nalezljivo boleznijo COVID-19, pri stanovalcih SVZ

 1. člen

S tem pravilnikom SVZ ureja začasne, kratkotrajne premestitve stanovalcev SVZ, zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja in omejevanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

SVZ je v skladu z drugim odstavkom 4. člena ZNB dolžan izvajati ukrepe za varstvo pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, ki jih v skladu z Odredbo o ureditvi prostorov izvajalcev in navodili Ministrstva za zdravje, »Informacije za socialno varstvene zavode v povezavi s SARS-CoV-2«, številka 181-70/2020/993, z dne 16. 10. 2020 in drugimi navodili in priporočili pristojnih organov ter organizacij, izvaja z organizacijo prostorov glede na epidemiološki status pri stanovalcih v SVZ na rdečo, sivo in belo cono.

V skladu s 3. členom Odredbe o ureditvi prostorov izvajalcev se :

 • siva cona organizira na način individualne namestitve osebe v prostorih, ločenih od prostorov za obravnavo asimptomatskih stanovalcev z negativno epidemiološko anamnezo in ločeno od stanovalcev, pri katerih je potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2;
 • rdeča cona organizira na način kohortne osamitve v prostorih, ki so fizično ločeni od prostorov za obravnavo asimptomatskih stanovalcev z negativno epidemiološko anamnezo in od sive cone.

Zmogljivost rdeče in sive cone se prilagaja glede na obseg števila stanovalcev, ki izpolnjujejo pogoje za namestitev v cone.

 1. člen

Ne glede na sklenjen dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva (v nadaljnjem besedilu: dogovor) med SVZ in stanovalcem, SVZ v skladu s 4. členom Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14), lahko zaradi izvajanja ukrepov organizacije prostorov, ob upoštevanju določil Odredbe o ureditvi prostorov izvajalcev in tega akta, namesti stanovalca pod drugačnimi pogoji, kot jih določa dogovor (v nadaljnjem besedilu: začasna premestitev).

 1. člen

Za začasno premestitev stanovalca, SVZ in stanovalec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik ali drug plačnik storitve, ne sklepata dodatka k dogovoru, saj gre za začasen ukrep v sklopu ukrepov preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki dolgotrajno ne posega v trajanje, vrsto in način zagotavljanja storitve.

 1. člen

Spremembe storitve zaradi začasne premestitve stanovalca SVZ se obračunavajo na podlagi dejansko opravljenih storitev v skladu z mesečno evidenco storitev.

 1. člen

Ta pravilnik se objavi z dnem sprejetja tega akta na način, da:

 • se objavi na oglasni deski SVZ;
 • se objavi na spletni strani SVZ;
 • se obvestilo o sprejetju in objavi tega akta posreduje po elektronski pošti plačnikom storitev, zakonitim zastopnikom ali skrbnikom stanovalcev SVZ.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.

Ta pravilnik se uporablja v času razglašene epidemije COVID-19 kot tudi neodvisno od razglasitve epidemije, v času negotovih epidemioloških razmer v SVZ zaradi COVID-19.

 DSO Metlika
 direktorica
 Ivica Lozar dipl.oec.

Obvestilo (27. 12. 2020)

Danes so se cepili vsi stanovalci v Domu starejših občanov Metlika, ki so izpolnjevali pogoje. Tudi nekaj zaposlenih je bilo deležno prvega cepiva.

Zahvaljujemo se zaposlenim in Zdravstvenemu domu Metlika za hitro in korektno opravljeno delo. Verjamemo, da je to prvi korak k izboljšanju stanja v času korone.

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo v zvezi s koronavirusom, 3. 12. 2020 (dopolnjeno dne 24. 12. 2020)

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

včeraj, 2. 12. 2020, je bila okužba s COVID-19 potrjena še pri sedmih stanovalcih v dislocirani enoti za demenco, tako da je v tej enoti pozitivnih 17 stanovalcev. Obolele stanovalce smo premestili v rdečo cono in svojce o tem nemudoma obvestili.

Sporočamo vam, da bodo od ponedeljka 28. 12 dalje v dislocirani enoti – demenca, omogočeni obiski stanovalcev. Svoj obisk morajo obiskovalci predhodno najaviti. Za vse obiskovalce veljajo ukrepi in navodila, ki jih navajamo spodaj. Le z njihovim strogim upoštevanjem bomo lahko poskrbeli za varnost svojih stanovalcev ter omogočili, da bo dom za obiskovalce odprt.

Z veseljem sporočamo, da bodo od jutri, 4. 12. 2020, dalje v enoti Mestni trg omogočeni obiski stanovalcev. Svoj obisk morajo obiskovalci predhodno najaviti. Za vse obiskovalce veljajo ukrepi in navodila, ki jih navajamo spodaj. Le z njihovim strogim upoštevanjem bomo lahko poskrbeli za varnost svojih stanovalcev ter omogočili, da bo dom za obiskovalce odprt.

Prosimo za upoštevanje naslednjih navodil:

 • Na obisk lahko pride samo ena zdrava oseba.
 • Svoj obisk najavite na telefonsko številko 030 486 651 (od ponedeljka do petka od 9.00 do 10.00 ure) ali prek e-pošte socialna.sluzba@dso-metlika.si.
 • S seboj prinesite izpolnjen vprašalnik o svojem zdravstvenem stanju. Vprašalnik lahko prejmete tudi na recepciji. Ob oddaji izpolnjenega vprašalnika vam bo osebje na recepciji izmerilo telesno temperaturo.
 • Med obiskom je obvezno pravilno nošenje maske in ohranjanje primerne razdalje.
 • Pred vstopom v dom in ob odhodu si razkužite roke in obutev.
 • Obiski bodo potekali v prostoru poleg recepcije.
 • Čas trajanja obiska je 30 minut.
 • Stanovalce, ki ne zmorejo zapustiti sobe, lahko svojci obiščejo v sobi v spremstvu naše zaposlene.
 • Svojci, ki boste stanovalce obiskali v sobi, boste v domu oblečeni v osebno varovalno opremo (OVO – obrazna maska, vezir). S seboj imejte kirurško masko. Med obiskom v sobi ni dovoljeno odstranjevati opreme OVO.
 • Da bi lahko vsem stanovalcem omogočili obisk njihovih najdražjih, je zaenkrat dovoljen 1 obisk na teden.
 • Prinašanje osebnih predmetov je dovoljeno. Prosimo pa, da ne prinašate hitro pokvarljive hrane.

Vsem, ki niste iz metliške občine, lahko napišemo dokazilo za prehod občinske meje.

Še enkrat vas vljudno prosimo, da upoštevate vsa navodila, saj bomo le tako lahko poskrbeli za varnost svojih stanovalcev, vaših svojcev.

Stanovalci se veselijo ponovnega snidenja z vami.

Hvala za vašo podporo in ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo v zvezi s koronavirusom, 1. 12. 2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

v četrtek, 26. 11. 2020, smo v DSO Metlika odvzeli brise stanovalcem in zaposlenim iz enote Mestni trg. Rezultati brisov 110 stanovalcev so bili negativni, pozitivni pa so bili trije zaposleni, ki so bili asimptomatski in niso kazali znakov okužbe. Zaposleni so bili nemudoma napoteni v karanteno.

Včeraj, 30. 11. 2020, smo odvzeli brise v enoti za demenco. Na okužbo s COVID-19 je bilo pozitivnih 10 stanovalcev, ki smo jih takoj namestili v rdečo cono in tako trenutno ne bivajo v tej enoti. Ostalih 50 stanovalcev v enoti je bilo negativnih. Pozitivni so bili tudi trije asimptomatski zaposleni, ki so bili nemudoma napoteni v karanteno.

Vse svojce obolelih stanovalcev smo o preselitvi njihovih najdražjih takoj obvestili.

Zdravstveno stanje vseh stanovalcev ves čas spremljamo in ob morebitni spremembi takoj obvestimo zdravstveno službo in svojce.

Ker vas naši stanovalci pogrešajo, vas še naprej vabimo, da s svojimi najdražjimi stopite v stik prek video klica. Ob glasu vam drage osebe boste tako lahko videli tudi njen nasmeh, vaši najdražji pa se bodo razveselili vašega obraza. Video klice omogočamo od ponedeljka do petka (7.00–15.00) na sledečih telefonskih številkah:

–          030 488 922 (enota Mestni trg),

–          030 488 911 (dislocirana enota),

–          030 488 933 (Komenda).

Še naprej vas prosimo za upoštevanje vseh navodil in zaščitnih ukrepov, ki jih izvajamo s ciljem preprečevanja širjenja okužb.

Hvala za vašo podporo in ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo v zvezi s koronavirusom, 24. 11. 2020 O

obveščamo vas, da je v DSO Metlika s COVID-19 okuženih pet stanovalcev in en zaposleni delavec. Svojci obolelih stanovalcev so o njihovem spremenjenem zdravstvenem stanju obveščeni.

Prosimo vas za upoštevanje vseh navodil in zaščitnih ukrepov, ki jih izvajamo s ciljem preprečevanja širjenja okužb.

Hvala vsem za razumevanje in podporo ter ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo, 23. 11. 2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

ker ostaja DSO Metlika zaradi preprečevanja širjenja okužb do nadaljnjega zaprt, vas ob bližajočih se praznikih vabimo, da svojca v domu razveselite s kakšno praznično, družinsko fotografijo, z video posnetkom, ki mu bo pričaral nasmeh na obraz, ali spodbudnim e-pismom. Fotografije, kratke video posnetke ali e-pošto nam pošljite na e-naslov: socialna.sluzba@dso-metlika.si in naši zaposleni bodo stanovalcem z veseljem posredovali, prebrali oziroma predvajali vaša sporočila. Prav tako se bomo potrudili zabeležiti njihov odziv na prebrana oziroma predvajana sporočila, ki vam jih bomo poslali.

Ker vas naši stanovalci pogrešajo, vas še naprej vabimo, da s svojimi najdražjimi stopite v stik tudi prek video klica. Ob glasu vam drage osebe boste tako lahko videli tudi njen nasmeh, vaši najdražji pa se bodo razveselili vašega obraza. Video klice omogočamo od ponedeljka do petka (7.00–15.00) na sledečih telefonskih številkah:

–          030 488 922 (enota Mestni trg),

–          030 488 911 (dislocirana enota),

–          030 488 933 (siva cona),

–          070 636 144 (rdeča cona).

Zaposleni skušamo stanovalcem čim bolj pestro zapolniti njihov vsakdan, trudimo se vsaj malo jim polepšati dneve, zavedamo pa se, da jim stika z vami – svojci in prijatelji – ne moremo nadomestiti. Zato pošljite fotografijo, kratek video ali pismo ter polepšajte svojcu dan in mu vlijte dodatno energijo. Stanovalci bodo veseli vaših misli in spodbudnih besed.

Hvala za vašo podporo in ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo v zvezi s koronavirusom, 19. 11. 2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

obveščamo vas, da sta v DSO Metlika s COVID-19 okužena še dva stanovalca, ki sta prišla z bolnišničnega zdravljenja, kjer sta se okužila. Po protokolu sta bila po prihodu v dom nameščena v sivo cono, od prejetega pozitivnega testa pa bivata v rdeči coni doma. Svojci obolelih stanovalcev so bili o njunem spremenjenem zdravstvenem stanju takoj obveščeni.

Skupno so tako v domu okuženi trije stanovalci.

Dom ostaja za obiskovalce do nadaljnjega zaprt. S svojimi najbližjimi lahko stopite v stik prek video klica, in sicer na telefonskih številkah (delujejo od ponedeljka do petka 7.00–15.00):

–          030 488 922 (enota Mestni trg),

–          030 488 911 (dislocirana enota),

–          030 488 933 (Komenda).

Če želite stanovalcu dostaviti osebne stvari ali priboljške, jih lahko prinesete na recepcijo doma in poskrbeli bomo, da jih bo stanovalec prejel. Stvari naj bodo zapakirane v vrečko/paket, ki naj bo označen z imenom in priimkom stanovalca, ki mu je namenjen. Dostavite lahko le nepokvarljive stvari. Stanovalcem pa omogočamo tudi nakup potrebnih stvari v trgovini znotraj doma.

Zaposleni skušamo stanovalcem tudi v teh težkih časih zagotoviti največje možno udobje in kar se da normalno bivanje. Stanovalce se trudimo animirati v manjših skupinah, izvajamo pogovorne, pevske in različne ustvarjalne delavnice (izdelovanje venčkov, voščilnic ipd.).

Prosimo vas za upoštevanje vseh navodil in zaščitnih ukrepov, ki jih izvajamo s ciljem preprečevanja širjenja okužb.

Hvala vsem za razumevanje in podporo ter ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo v zvezi s koronavirusom, 16. 11. 2020 P

Obveščamo vas, da je v DSO Metlika en stanovalec okužen s COVID-19. Stanovalec je bil na novo sprejet v DSO Metlika iz Bolnišnice Sežana in nameščen v sivo cono. Po treh dneh je začel kazati znake okužbe, kar je odvzeti bris potrdil. Stanovalec ni bil v stiku z drugimi stanovalci, osebje pa je, tako kot je predpisano, v sivi coni uporabljalo vso osebno varovalno opremo. Stanovalec je bil takoj premeščen v rdečo cono. Svojci so bili o spremenjenem zdravstvenem stanju stanovalca nemudoma obveščeni.

S svojimi najbližjimi lahko stopite v stik tudi prek video klica, in sicer na telefonskih številkah (delujejo od ponedeljka do petka 7.00–15.00):

– 030 488 922 (enota Mestni trg),

– 030 488 911 (dislocirana enota),

– 030 488 933 (Komenda).

Stanovalcem skušamo zaposleni tudi v teh kriznih časih zagotoviti največje možno udobje in kar se da normalno bivanje. Stanovalce se trudimo animirati v manjših skupinah, izvajamo pogovorne, pevske in različne ustvarjalne delavnice (izdelovanje venčkov, voščilnic ipd.).

Dom je za obiskovalce do nadaljnjega zaprt. Če želite stanovalcu dostaviti osebne stvari ali priboljške, jih lahko prinesete na recepcijo doma in poskrbeli bomo, da jih bo stanovalec prejel. Stvari naj bodo zapakirane v vrečko/paket, ki naj bo označen z imenom in priimkom stanovalca, ki mu je namenjen. Dostavite lahko le nepokvarljive stvari. Stanovalcem pa omogočamo tudi nakup potrebnih stvari v trgovini znotraj doma.

Prosimo vas za upoštevanje vseh navodil in zaščitnih ukrepov, ki jih izvajamo s ciljem preprečevanja širjenja okužb.

Hvala vsem za razumevanje in podporo ter ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Prošnja za finančno pomoč za nakup dezinfekcijskega robota (dopolnjeno dne 19. 11. 2020)

V DSO Metlika imamo od konca prvega vala epidemije na testu dezinfekcijskega robota, ki z UV-svetlobo hitro in temeljito razkužuje prostore, kar pomembno prispeva k zmanjšanju možnosti širitve okužb s COVID-19. Ker je nakup robota za naš dom prevelik finančni zalogaj, se s prošnjo za finančno pomoč obračamo na vse, ki lahko pomagate.

Fizične osebe, ki želite donirati finančna sredstva za nakup dezinfekcijskega robota, prosimo, pokličite na recepcijo doma (07 30 63 140) in poslali vam bomo položnico z izpolnjenimi podatki.

Hvala za vašo pomoč!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo, 30. 10. 2020

Spoštovani svojci in prijatelji naših stanovalcev,

z veseljem vas obveščamo, da v DSO Metlika noben stanovalec ni okužen s COVID-19. Poleg tega vam sporočamo, da lahko s svojimi najbližjimi ponovno stopite v stik prek video klica, in sicer na telefonskih številkah (delujejo od ponedeljka do petka od 7.00 – 15.00)

–          030 488 922 (enota Mestni trg),

–          030 488 911 (dislocirana enota),

–          030 488 933 (Komenda).

Večina stanovalcev je bila cepljena proti gripi, vsi se počutijo dobro.

Stanovalcem skušamo zaposleni tudi v teh kriznih časih zagotoviti največje možno udobje in kar se da normalno bivanje. Stanovalce se trudimo animirati v manjših skupinah, izvajamo pogovorne, pevske in različne ustvarjalne delavnice (izdelovanje venčkov, voščilnic ipd.). Ob bližajočem se prazniku smo jim omogočili prižiganje svečk v zunanjem delu doma.

Dom je za obiskovalce do nadaljnjega zaprt. Če želite stanovalcu dostaviti osebne stvari ali priboljške, jih lahko prinesete na recepcijo doma in poskrbeli bomo, da jih bo stanovalec prejel. Stvari naj bodo zapakirane v vrečko/paket, ki naj bo označen z imenom in priimkom stanovalca, ki mu je namenjen. Dostavite lahko le nepokvarljive stvari. Stanovalcem pa omogočamo tudi nakup potrebnih stvari v trgovini znotraj doma.

Prosimo vas za upoštevanje vseh navodil in zaščitnih ukrepov, ki jih izvajamo s ciljem preprečevanja širjenja okužb.

Hvala vsem za razumevanje in podporo ter ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo, 19. 8. 2020

Obiske v DSO Metlika bomo začeli sprejemati od 21. 8. 2020 dalje, in sicer ob predhodni najavi socialni delavki Štular-Franjković Ireni na telefonsko številko 030 486 651 (od ponedeljka do petka od 9:00 do 10:00 ure) ali prek e-pošte: socialna.sluzba@dso-metlika.si.

Na obisk lahko k posameznemu stanovalcu prideta največ dve zdravi osebi, ki morata nositi zaščitno masko. Obiskovalci morajo biti zdravi zadnjih 14 dni in niso bili v stiku z osebo, okuženo z virusom COVID-19. Ob obisku se bo obiskovalcem izmerilo telesno temperaturo, poleg tega bodo podpisali izjavo o izpolnjevanju prej navedenih pogojev in dopustu v tujini (Hrvaška).

Obisk lahko traja do 20 minut, srečanje pa bo potekalo pred domom na ustrezni razdalji. Obisk pri nepokretnem stanovalcu  bo omogočen v sobi  do 10 minut. K nepokretnemu stanovalcu je dovoljen napovedan obisk enega zdravega obiskovalca.

Dogovorjeni obiski lahko parkirajo pred domom.

NENAPOVEDANI OBISKI NISO DOVOLJENI!

Direktorica:

Ivica Lozar, dipl. oec.

Obvestilo, 11. 7. 2020

Zaradi pojava nove okužbe v Občini Metlika z jutrišnjim dnem 12. 7. 2020 DSO Metlika zapiramo in obiskov do preklica ne sprejemamo.

Še vedno izvajamo videoklice. Prosimo, pokiličite na:

Mestni trg: 051 219 487.

Demenca: 051 219 469  

Prosimo za razumevanje.

Ivica Lozar,

direktorica DSO Metlika

Nova navodila za prijavo obiska v DSO Metlika (dopolnjeno dne 10. 7. 2020)

Vse obiskovalce prosimo, da se držijo navodilki so objavljena na naši spletni strani, na vratih recepcije in tudi navodil, ki jih dajejo receptorji in zaposleni.

Trenutno je epidemiološko stanje v lokalnem okolju dobro. Vendar se moramo vsi zavedati, da je čas dopustov, ko prehajamo meje in se tudi družimo z drugimi ljudmi.

Obiski niso dovoljeni za tiste:

 • ki prihajajo iz tujine ali iz dopustovanja v tujini
 • v kolikor ste imeli stik z osebo, ki je v karanteni ali je okužena
 • obiskovalce iz občin, kjer so zabeleženi primeri okužb s COVID-19.

Da bi stanje v našem domu ostalo dobro, se moramo maksimalno potruditi v preventivnih ukrepih in jih spoštovati:

– nujna predhodna najava obiska (maksimalno dve zdravi osebi)

– čas obiska maksimalno 30 min pred domom

– čas obiska pri nepomičnem stanovalcu  15 min v domu (ena zdrava oseba)

– nujno nošenje zaščitne maske, tako za obiskovalca kot stanovalca

– varnostna razdalja 1,5 metra

– obvezno razkuževanje rok

– število obiskov k enemu stanovalcu – maksimalno dva na teden

Objavljamo  kontaktne številke za obvezno predhodno najavo obiska v DSO Metlika, in sicer:

– Mestni trg –  tajništvo na telefonsko številko 07 30 63 160 (od ponedeljka do petka od 8:00 do 10:00 ure) ali prek e-pošte tajnistvo@dso-metlika.si.

– Enota za demenco –  telefonska številka 040 188 237 (od ponedeljka do petka od 08:00 do 10:00 ure) ali e-pošta irena.vrscaj@dso-metlika.si.

Prinašanje hrane stanovalcem s strani obiskovalcev je dovoljeno, vendar v primernih količinah in v originalni embalaži. Obiskovalci morajo ob obisku izpolniti vprašalnik glede svojega zdravstvenega stanja, v domu pa izvajamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe.

Ob obisku se bo obiskovalcem izmerilo telesno temperaturo, poleg tega bodo podpisali izjavo o izpolnjevanju prej navedenih pogojev.

Zaradi slabšanja epidemiološke slike po Sloveniji so izhodi stanovalcev  dovoljeni le v primeru zdravstvenih potreb.

Še vedno izvajamo videoklice. Lahko pokličete na telefon 051 219 487.

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar,

direktorica DSO Metlika

Nova navodila za prijavo obiska v DSO Metlika, 23. 6. 2020

Objavljamo nove kontaktne številke za obvezno predhodno najavo obiska v DSO Metlika, in sicer:

– Mestni trg –  tajništvo na telefonsko številko 07 30 63 160 (od ponedeljka do petka od 8:00 do 10:00 ure) ali prek e-pošte: tajnistvo@dso-metlika.si.

– Enota za demenco –  telefonska številka 040 188 237 ali e-pošta: irena.vrscaj@dso-metlika.si.

Zaradi varnosti naših stanovalcev prosimo obiskovalce, da se še vedno držijo navodil.

Kljub temu, da so obiski nekoliko sproščeni,  jih je še vedno potrebno vnaprej najaviti. Obiski lahko trajajo dlje časa, izvajajo se še vedno na dvorišču doma. K nepomičnemu stanovalcu je dovoljen napovedan obisk enega zdravega obiskovalca.

Prinašanje hrane stanovalcem s strani obiskovalcev je dovoljeno, vendar v primernih količinah in v originalni embalaži. Obiskovalci morajo ob obisku izpolniti vprašalnik glede svojega zdravstvenega stanja, v domu pa izvajamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe. Na obisk lahko k posameznemu stanovalcu prideta največ dve zdravi osebi, ki morata nositi zaščitno masko. Obiskovalci morajo biti zdravi zadnjih 14 dni in niso bili v stiku z osebo, okuženo z virusom COVID-19. Ob obisku se bo obiskovalcem izmerilo telesno temperaturo, poleg tega bodo podpisali izjavo o izpolnjevanju prej navedenih pogojev.

Zaradi slabšanja epidemiološke slike po Sloveniji so izhodi stanovalcev  dovoljeni le v primeru zdravstvenih potreb.

Še vedno izvajamo videoklice. Lahko pokličete na telefon 051 219 487.

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar,

direktorica DSO Metlika

Obvestilo, 4. 6. 2020

V DSO Metlika je bilo v obdobju do 4. 6. 2020 z virusom SARS-CoV-2 okuženih skupno 54 stanovalcev. Od tega jih je 34 že ozdravelo, 4 so še pozitivni, 16 pa jih je žal umrlo. Zadnji pozitivni bris je bil v našem domu zabeležen 18. 5. 2020. Nihče od obolelih ni v kritičnem stanju, vsi se počutijo dobro.

Z veseljem sporočamo, da so se s 1. 6. 2020 obiski v domu nekoliko sprostili, še vedno pa jih je treba vnaprej najaviti. Obiski lahko trajajo dlje časa, izvajajo pa se še vedno na dvorišču doma. Prinašanje hrane stanovalcem s strani obiskovalcev je dovoljeno, vendar v primernih količinah in v originalni embalaži. Obiskovalci morajo ob obisku izpolniti vprašalnik glede svojega zdravstvenega stanja, v domu pa izvajamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe.

V primeru pojava suma na okužbo ali okužbe imamo pripravljene prostore za izolacijo in primerno zdravljenje.

Z 9. 6. 2020 začnemo v DSO Metlika s sprejemom novih stanovalcev, česar smo zelo veseli.

100x hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika 

Obvestilo, 15. 5. 2020

V DSO Metlika je bilo v obdobju do 14. 5. 2020 z virusom SARS-CoV-2 okuženih skupno 53 stanovalcev. Od tega jih je 25 že ozdravelo (povprečna starost 83 let, najmlajši oboleli 67 let, najstarejši 106 let), 13 jih je še vedno pozitivnih (povprečna starost 82 let, najmlajši oboleli 63 let, najstarejši 91 let), 15 pa jih je žal umrlo.

Zadnji pozitivni bris je bil v našem domu zabeležen 5. 5. 2020.
Nihče od obolelih ni v kritičnem stanju, vsi se počutijo dobro.

Z 11. 5. 2020 so v našem domu ponovno omogočeni neposredni stiki stanovalcev s svojci. Obiski in stiki v živo so za naše stanovalce izredno pomembni, zato smo veseli, da smo jih – seveda ob uporabi ustrezne zaščitne opreme in varovalnih ukrepov – ponovno lahko omogočili. Stanovalci so se odprtja doma zelo razveselili in že sprejemajo obiskovalce.
V DSO Metlika še naprej dosledno izvajamo preventivne ukrepe, predvsem redno razkužujemo prostore in opremo. Zaradi povečanega obsega razkuževanja v obdobju epidemije koronavirusa so se domski inventar in oprema precej uničili, zato bomo preizkusili drugačen način razkuževanja. Na preizkus bomo dobili robota za UV razkuževanje, ki bo izboljšal in poenostavil to delo. Robot je namenjen preprečevanju in zmanjševanju širjenja nalezljivih bolezni, virusov, bakterij in drugih škodljivih organskih mikroorganizmov v okolju. Ker naj bi se po napovedih strokovnjakov jeseni najverjetneje pojavil drugi val epidemije, želimo pred morebitnim drugim valom v domu vzpostaviti tako stanje, da bo življenje stanovalcev kakovostno in bolj varno.

Če se bo robot za UV-razkuževanje na preizkusu izkazal za primerno orodje, si želimo, da bi ga lahko čimprej kupili. Nenazadnje bomo na ta način poskrbeli za še kakovostnejše in bolj varne bivalne pogoje za stanovalce. Zato prosimo vse, ki ste pripravljeni donirati finančna sredstva za nakup robota, da nam pišete na tajnistvo@dso-metlika.si.

100x hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Navodila za prijavo obiska v DSO Metlika

Skladno s sprostitvijo ukrepa prepovedi obiskov v domovih za starejše bodo ti v DSO Metlika od 11. 5. 2020 spet dovoljeni, in sicer ob predhodni najavi socialnemu delavcu na telefonsko številko 040 188 232 (od ponedeljka do petka od 9:00 do 11:00 ure) ali prek e-pošte sandi.adlesic@dso-metlika.si.

Na obisk lahko k posameznemu stanovalcu prideta največ dve zdravi osebi, ki morata nositi zaščitno masko. Obiskovalci morajo biti zdravi zadnjih 14 dni in niso bili v stiku z osebo, okuženo z virusom COVID-19. Ob obisku se bo obiskovalcem izmerilo telesno temperaturo, poleg tega bodo podpisali izjavo o izpolnjevanju prej navedenih pogojev.

Obisk lahko traja do 20 minut, srečanje pa bo potekalo pred domom na ustrezni razdalji. Hrano in druge stvari je dovoljeno prinesti le v originalni zapakirani embalaži, stanovalci pa bodo prineseno dobili po treh dneh.

Stanovalci, katerih brisi so pozitivni, zaenkrat ne morejo sprejemati obiskov.

Še vedno izvajamo videoklice. Lahko pokličete na telefon 051 219 487.

Parkiranje za obiskovalce je mogoče pred domom.

NENAPOVEDANI OBISKI NISO DOVOLJENI.

Hvala za razumevanje.

100x hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika 

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 20. 4. 2020

V DSO Metlika je bilo na koronavirus v obdobju od 6. 3. do 20. 4. pozitivnih 47 stanovalcev, od tega je 10 že negativnih, bolezni žal ni preživelo 13 stanovalcev. Svojce stanovalcev redno obveščamo o zdravstvenem stanju njihovih bližnjih, za katerega še naprej skrbi zdravniška ekipa iz Splošne bolnišnice Novo mesto, ZD Novo mesto ter ZD Metlika in ZD Črnomelj.

Stanovalci z okužbo oziroma s sumom na okužbo so v skladu z navodili stroke preseljeni v enoto starega gradu (Komenda), kjer smo namestili skupno 29 postelj. S to potezo smo tudi v samem DSO Metlika zagotovili boljše prostorske pogoje za preprečevanje širjenja okužbe.

Po naših informacijah je bilo okuženih tudi skupno 15 zaposlenih, od tega jih je sedem že negativnih in se postopoma, odvisno od počutja, vračajo nazaj na delo.

V DSO Metlika še naprej dosledno izvajamo vse varnostne ukrepe s ciljem preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom. Uvedli pa smo tudi možnost vnosa stvari v dom z izjemo hrane. Stvari, ki jih prinesejo svojci za stanovalce, hranimo 72 ur v vrečki, nato pa jim jih dostavimo.

Zdravi stanovalci s pomočjo prostovoljcev vsakodnevno hodijo na sprehod pred dom, prav tako se redno izvajajo video pogovori med stanovalci DSO Metlika in njihovimi svojci. Stik s svojci pozitivno vpliva na stanovalce in na njihovo razpoloženje. 

Vsem zaposlenim, stanovalcem, svojcem, donatorjem in prostovoljcem, ki nam pomagajo vsak na svoj način, se še enkrat zahvaljujemo za pomoč v teh težkih časih. Prepričani smo, da bomo iz te težke preizkušnje izšli še močnejši!

100x hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 10. 4. 2020

V DSO Metlika je v obdobju od 6. 3. do danes, 10. 4., za koronavirusno boleznijo 19 (COVID-19) zbolelo 37 stanovalcev in 10 zaposlenih. Z zdravljenja v bolnišnici se je vrnilo pet stanovalcev. Za posledicami okužbe z virusom COVID-19 je umrlo pet stanovalcev. Svojce stanovalcev redno obveščamo o zdravstvenem stanju njihovih bližnjih, za katerega še naprej skrbi zdravniška ekipa iz Splošne bolnišnice Novo mesto, ZD Novo mesto ter ZD Metlika in ZD Črnomelj. V domu še naprej izvajamo vse preventivne zaščitne ukrepe, da bi preprečili nadaljnje širjenje okužbe.

Zdravi stanovalci s pomočjo prostovoljcev vsakodnevno hodijo na sprehod pred dom, prav tako se redno izvajajo video pogovori med stanovalci DSO Metlika in njihovimi svojci. Video klici so izredno dobro sprejeti in pozitivno vplivajo na razpoloženje stanovalcev. Poleg tega smo uvedli tudi možnost vnosa stvari v dom z izjemo hrane. Stvari, ki jih prinesejo svojci za stanovalce, hranimo 72 ur v vrečki, nato pa jim jih dostavimo.

Da stanovalcem popestrimo prihajajoče praznike, smo za njih pripravili posebno obdaritev, poleg tega pa jim bo na velikonočni ponedeljek pred domom zaigral policijski orkester.

Vsem donatorjem in prostovoljcem, ki nam pomagajo vsak na svoj način, se še enkrat zahvaljujemo za pomoč v teh težkih časih. Prepričani smo, da bomo iz te težke preizkušnje izšli še močnejši!

100-krat hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 31. 3. 2020

V DSO Metlika se kljub vsem preventivnim ukrepom, ki jih izvajamo že od začetka pojava koronavirusa, okužba še vedno počasi širi.

Število okužb lahko preverite na NIJZ, kateremu redno poročamo o stanju pri nas.

Za zdravstveno stanje stanovalcev skrbi zdravniška ekipa iz Splošne bolnišnice Novo mesto, ZD Novo mesto ter ZD Metlika in ZD Črnomelj.

Svojce stanovalcev redno obveščamo o stanju njihovih bližnjih.

Video pogovori med stanovalci DSO Metlika in njihovimi svojci, ki jih izvajamo s pomočjo prostovoljcev, so izredno dobro sprejeti. Stik s svojci pozitivno vpliva na stanovalce in na njihovo razpoloženje.

Prošnja medijem

Medije prosimo za razumevanje, saj se na vse prošnje novinarjev ne moremo odzvati. Vso svojo skrb in energijo posvečamo stanovalcem, zaradi katerih smo tu. Hvala za razumevanje.

Še enkrat se zahvaljujemo tudi vsem stanovalcem in njihovim svojcem za razumevanje v teh težkih časih, zaposlenim in prostovoljcem pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu. Istočasno se iz srca zahvaljujemo vsem donatorjem za njihovo pomoč.

100-krat hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 27. 3. 2020

V DSO Metlika se število stanovalcev z znaki okužbe s koronavirusom zvišuje. Po odločitvi zdravniške ekipe je bilo 25. 3. 2020 dodatno odvzetih 27 brisov stanovalcev. 26. 3. 2020 so bili znani izvidi testov – pozitivnih je bilo 18 brisov stanovalcev. Za zdravstveno stanje stanovalcev skrbi zdravniška ekipa iz Splošne bolnišnice Novo mesto, ZD Novo mesto ter ZD Metlika in ZD Črnomelj. 

Z zdravljenja v bolnišnici so se vrnili trije stanovalci, ki morajo po navodilih zdravniške ekipe ostati v izolaciji. Med zdravljenjem v bolnišnici so za posledicami koronavirusa umrli štiri stanovalci DSO Metlika, ena oseba, ki je bila pozitivna na COVID-19, je umrla v domu, ena umrla oseba pa ni bila okužena z virusom COVID-19. Svojce stanovalcev redno obveščamo o stanju njihovih bližnjih. Po naših informacijah je med zaposlenimi osem okuženih z virusom COVID-19, nihče od obolelih se še ni vrnil v službo. Poleg vseh dosedanjih varnostnih ukrepov, ki jih v domu izvajamo od začetka pojava virusa COVID-19 pri nas, smo dodatno uvedli še ukrep merjenja telesne temperature vsem zaposlenim dvakrat dnevno. 

V DSO Metlika se soočamo s potencialnim pomanjkanjem zaščitne opreme – količina zaščitnih plaščev za enkratno uporabo zadostuje samo še za tri dni. Na tem mestu se zahvaljujemo vsem podjetjem in posameznikom, ki so domu donirali zaščitno opremo in druga sredstva ter nam pomagajo pri skrbi za stanovalce. 

Video pogovori med stanovalci DSO Metlika in njihovimi svojci, ki jih izvajamo s pomočjo prostovoljcev, so izredno dobro sprejeti. Stik s svojci pozitivno vpliva na stanovalce in na njihovo razpoloženje. 

Prošnja medijem:

Medije prosimo za razumevanje, saj se na vse prošnje novinarjev ne moremo odzvati. Vso svojo skrb in energijo posvečamo stanovalcem, zaradi katerih smo tu. Glede števila obolelih, po katerih pogosto sprašujejo novinarji, sporočamo, da neuradnih podatkov in govoric ne moremo komentirati. Vse prejete uradne podatke pa z javnostjo redno delimo prek svoje spletne strani in strani na Facebooku, zato vas prosimo za spremljanje teh dveh komunikacijskih kanalov. Hvala za razumevanje. 

Še enkrat se zahvaljujemo tudi vsem stanovalcem in njihovim svojcem za razumevanje v teh težkih časih, zaposlenim in prostovoljcem pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu.  

100-krat hvala, da ste z nami! 

Ostanite zdravi! 

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika 

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 23. 3. 2020O

Spoštovani svojci – kmalu boste svoje sorodnike, ki stanujejo v DSO Metlika, lahko slišali in videli.

S pomočjo prostovoljcev smo z današnjim dnem uvedli možnost video pogovorov med stanovalci DSO Metlika in njihovimi svojci. Po prvih testnih video konferencah smo prepričani, da smo na pravi poti in da stik s svojci pozitivno vpliva na razpoloženje stanovalcev. Svojce prosimo za potrpljenje in razumevanje (zaenkrat imamo na voljo 3 komunikacijske enote). Z namenom, da bomo zagotovili video stik kar največjemu številu naših stanovalcev, smo se odločili za naslednji režim komunikacije:
Svojce kontaktiramo/pokličemo MI. Skupaj se dogovorimo za tehnično izvedbo – uporabo komunikacijskega orodja (Skype, Viber, lastna platforma …). Ko se dogovorimo glede tehničnih detajlov, gremo k stanovalcu, vzpostavimo povezavo in zapustimo prostor z namenom zagotavljanja vaše intimnosti.

Čakajte na naš klic! Skupaj z vašimi najdražjimi se že veselimo!

Predvidoma jutri bomo storitev sposobni zagotoviti tudi v enoti stari grad (Komenda).

Iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki so se že odzvali našemu pozivu na pomoč.

V DSO Metlika se število stanovalcev z znaki okužbe s koronavirusom zvišuje. Imajo zagotovljeno 24-urno zdravniško oskrbo in pomoč. Zahvaljujemo se osebju ZD Črnomelj in zdravnikom iz ZD Novo mesto, ki uspešno koordinirajo izvajanje redne zdravstvene dejavnosti v DSO Metlika.

O spremenjenem zdravstvenem stanju posameznega stanovalca so svojci nemudoma obveščeni.

Svojce obveščamo, da smo prejeli navodila, ki z 18. 3. prepovedujejo vnos hrane v DSO Metlika. Prosimo za razumevanje in spoštovanje ukrepa.

Večino stanovalcev s sumom na okužbo smo preselili v enoto starega gradu (Komenda), kjer je nameščenih 17 postelj. S to potezo smo tudi v samem DSO Metlika zagotovili boljše prostorske pogoje za preprečevanje širjenja okužbe.

Pomoč na domu izvajamo le v nujnih primerih. Za vse ostale potrebe, npr. dostava kosil na dom, nabava hrane in zdravil …, pa poskrbijo prostovoljci RK.

Še vedno redno izvajamo vse preventivne zaščitne ukrepe, ki smo jih sprejeli že ob začetku pojava koronavirusa pri nas. Stanovalci se še vedno zadržujejo po sobah, zaposleni v domu pa jim skušamo še naprej zagotavljati največje možno udobje. Na njihovo željo jim v sobe dostavljamo dodatno sveže sadje in različne napitke. Stanovalci se počutijo dobro, razumejo kritičnost razmer ter spoštujejo preventivne ukrepe. Seveda pa si, tako kot vsi, želijo, da bi se razmere čimprej umirile in bi življenje spet steklo po ustaljenih tirnicah.

Zahvaljujem se stanovalcem in njihovim svojcem za razumevanje v teh težkih časih, vsem zaposlenim in prostovoljcem pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu.

Hvala, spoštovane kolegice in kolegi, za vaše veliko srce in zlate roke. Ti težki trenutki so nas še bolj povezali, da si pomagamo. Verjamem, da bomo iz te bitke prišli ponosni nase in na svoje opravljeno delo.

100-krat hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 20. 3. 2020O

V DSO Metlika se število stanovalcev z znaki okužbe s koronavirusom zvišuje. Imajo zagotovljeno 24-urno zdravniško oskrbo in pomoč. Zahvaljujemo se osebju ZD Črnomelj in zdravnikom iz ZD Novo mesto, ki uspešno koordinirajo izvajanje redne zdravstvene dejavnosti v DSO Metlika.

O spremenjenem zdravstvenem stanju posameznega stanovalca so svojci nemudoma obveščeni.

Svojce obveščamo, da smo prejeli navodila, ki z 18. 3. prepovedujejo vnos hrane v DSO Metlika. Prosimo za razumevanje in spoštovanje ukrepa.

Večino stanovalcev s sumom na okužbo smo preselili v enoto starega gradu (Komenda), kjer je nameščenih 17 postelj. S to potezo smo tudi v samem DSO Metlika zagotovili boljše prostorske pogoje za preprečevanje širjenja okužbe.

Pomoč na domu izvajamo le v nujnih primerih. Za vse ostale potrebe, npr. dostava kosil na dom, nabava hrane in zdravil …, pa poskrbijo prostovoljci RK.

Zaradi manka zdravstvenega kadra smo delo v domu reorganizirali in prešli na nedeljsko delo, torej 12-urni delovnik podnevi in 12-urni ponoči.

Primanjkuje nam zdravstvenega kadra – predvsem medicinskih sester, bolničarjev negovalcev in strežnic. Zato prosimo vse, ki imate ta znanja in ste pripravljeni pomagati, da se nam javite neposredno v DSO Metlika na telefonsko številko 07 30 63 140 ali e-pošti na e-naslovtajnistvo@dso-metlika.si.

Izpad nezdravstvenega osebja pa pokrivamo s prostovoljci iz Civilne zaščite Metlika in Rdečega križa Metlika, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Zaščitna sredstva prejemamo tekoče in v zadostnih količinah, za kar se vsem, ki so dodatna zaščitna sredstva priskrbeli, zahvaljujemo – tako v imenu zaposlenih kot stanovalcev.

Še vedno redno izvajamo vse preventivne zaščitne ukrepe, ki smo jih sprejeli že ob začetku pojava koronavirusa pri nas. Stanovalci se še vedno zadržujejo po sobah, zaposleni v domu pa jim skušamo še naprej zagotavljati največje možno udobje. Na njihovo željo jim v sobe dostavljamo dodatno sveže sadje in različne napitke. Stanovalci se počutijo dobro, razumejo kritičnost razmer ter spoštujejo preventivne ukrepe. Seveda pa si, tako kot vsi, želijo, da bi se razmere čimprej umirile in bi življenje spet steklo po ustaljenih tirnicah.

Zahvaljujem se stanovalcem in njihovim svojcem za razumevanje v teh težkih časih, vsem zaposlenim in prostovoljcem pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi, za vaše veliko srce in zlate roke. Ti težki trenutki so nas še bolj povezali, da si pomagamo. Verjamem, da bomo iz te bitke prišli ponosni nase in na svoje opravljeno delo.

100-krat hvala, da ste z nami!

Ostanite zdravi!

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 18. 3. 2020

11. marca je specializirana ekipa z Univerzitetne klinike Golnik vzela brise vsem stanovalcem in zaposlenim. Skupno od začetka testiranj so bili brisi pozitivni pri sedmih stanovalcih in petih zaposlenih.  

Glede na nova navodila za testiranja žal natančnih številk potrjeno okuženih zaposlenih in stanovalcev ne moremo več komunicirati, je pa dejstvo, da imamo trenutno na bolniškem staležu približno 25 % zaposlenih (ki niso vse posledica okužb). 

Če se pojavijo znaki okužbe pri stanovalcih, jih zdravniško osebje pregleda in se odzove razmeram primerno. Vse svojce, tako kot do sedaj, o stanju njihovih bližnjih takoj obvestimo. 

Svojce obveščamo, da smo prejeli navodila, ki z današnjim dnem prepovedujejo vnos hrane v DSO Metlika. Prosimo za razumevanje in spoštovanje ukrepa. 

Zaradi manka zdravstvenega kadra smo delo v domu reorganizirali in z današnjim dnem prehajamo na nedeljsko delo, torej 12-urni delovnik podnevi in 12-urni ponoči. Izpad nezdravstvenega osebja pa pokrivamo s prostovoljci iz Civilne zaščite Metlika in Rdečega križa Metlika, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.  

Pomoč na domu izvajamo le v nujnih primerih. Za vse ostale potrebe, npr. dostava kosil na dom, nabava hrane in zdravil …, pa poskrbijo prostovoljci RK. 

Še vedno redno izvajamo vse preventivne zaščitne ukrepe, ki smo jih sprejeli že ob začetku pojava koronavirusa pri nas. Stanovalci se še vedno zadržujejo po sobah, zaposleni v domu pa jim skušamo še naprej zagotavljati največje možno udobje. Na njihovo željo jim v sobe dostavljamo dodatno sveže sadje in različne napitke. Stanovalci se počutijo dobro, razumejo kritičnost razmer ter spoštujejo preventivne ukrepe. Seveda pa si, tako kot vsi, želijo, da bi se razmere čimprej umirile in bi življenje spet steklo po ustaljenih tirnicah.  

V DSO Metlika trenutno pripravljamo prostore v enoti starega gradu (Komenda), kjer bomo razpolagali s 17 posteljami. Te bodo namenjene stanovalcem, ki kažejo znake okužbe, s čimer bomo zagotovili večjo zaščito za vse ostale. Predvidevamo, da bomo stanovalce z znaki okužbe v stari grad (Komenda) premestili jutri, 19. marca. Stanovalci, ki simptomov ne kažejo, pa bodo do nadaljnjega ostali v izolaciji v svojih sobah v centralni enoti doma. 

Zahvaljujem se stanovalcem in njihovim svojcem za razumevanje v teh težkih časih, vsem zaposlenim in prostovoljcem pa za njihov trud in neizmerno požrtvovalnost, ki ju izkazujejo pri svojem delu. Hvala, spoštovane kolegice in kolegi, za vaše veliko srce in zlate roke. Ti težki trenutki so nas še bolj povezali, da si pomagamo. Verjamem, da bomo iz te bitke prišli ponosni nase in na svoje opravljeno delo. 

100-krat hvala, da ste z nami! 

Ostanite zdravi! 

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika 

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 14. 3. 2020 – dopolnjeno

Danes smo se na izrednem sestanku pri županu Občine Metlika srečali predstavniki  Zdravstvenega doma (ZD) Metlika, Splošne bolnišnice Novo mesto, Urgentnega centra Novo mesto, NIJZ Novo mesto, Civilne zaščite (CZ) Metlika, Rdečega križa (RK) Metlika in DSO Metlika.

Za dodatno preventivo in zaščito občanov Občine Metlika smo v skladu z novimi okoliščinami in strokovnimi dognanji sprejeli dodatne preventivne ukrepe:

 • Dodatno preventivno zaščito zaposlenih in stanovalcev v DSO Metlika
 • Dodatno obveščanje občanov Občine Metlika o trenutnem stanju na spletni strani Občine Metlika (https://www.metlika.si/)
 • Aktiviranje prostovoljcev RK za dodatno potrebno pomoč
 • Sestavljanje ekip zdravnikov in zdravstvenih delavcev za zagotavljanje zdravstvenega varstva občanov Metlike

11. 3. je specializirana ekipa z Univerzitetne klinike Golnik vzela brise vsem stanovalcem in zaposlenim.

Danes ob 9:20 smo prejeli zadnje rezultate vseh odvzetih brisov.

Pozitivnih je sedem stanovalcev in pet zaposlenih (pregledani so vsi odvzeti brisi).

Vsi okuženi stanovalci so premeščeni v oskrbo  na Univerzitetno kliniko Golnik.

Svojce okuženih s koronavirusom smo o tem takoj obvestili.

Razumemo vašo stisko in željo biti obveščeni o stanju svojih bližnjih, prosimo pa vas, da tudi vi razumete, da trenutno delujemo z zmanjšanim številom kadrov, ki se maksimalno trudijo z oskrbo stanovalcev, in da so klici »Ali že imate rezultate za mojega …?« za nas trenutno izredno moteči in nam jemljejo čas, ki ga nujno potrebujemo za zagotavljanje oskrbe in preprečitev širjenja virusa. Vsak pozitiven rezultat brisa smo nemudoma sporočili svojcem. To pomeni, da, če vas nismo poklicali, vaš sorodnik ni pozitiven. Hvala za razumevanje.

V primeru spremembe stanja vas bomo, tako kot doslej, obvestili osebno oziroma objavili zadnje stanje na spletni strani DSO Metlika.

Po pooblastilu ministra za zdravje Aleša Šabedra je za koordinacijo zdravstvene dejavnosti v DSO Metlika pooblaščen ZD Novo mesto, ki:
»… zagotovi kontinuirano izvajanje zdravstvene dejavnosti ter prisotnost zdravnika in diplomirane medicinske sestre skladno s potrebami uporabnikov institucionalnega varstva starejših DSO Metlika.« Kljub temu pa vse zaposlene pozivamo, da še naprej spremljate zdravstveno stanje in se v primeru poslabšanja le-tega držite prejetih navodil, ki so dostopni tudi na strani NIJZ – https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-strokovno-javnost. Pokličite osebnega zdravnika, ki vas bo usmeril naprej.

Zainteresiranim zaposlenim in stanovalcem sta na voljo dve psihologinji, ki nudita telefonsko pomoč skupno 4 ure dnevno. Kontakt je na voljo pri vodstvu DSO Metlika. Vse zaposlene, ki so se zaradi zaprtja šol in vrtcev znašli v stiski in zaradi tega ne bi mogli opravljati delovnih obveznosti, obveščamo, da s ponedeljkom organiziramo varstvo za njihove otroke in mladostnike. Več informacij dobite pri vodstvu DSO Metlika.

Stanovalci se počutijo dobro, zaposleni v domu pa jim tudi v teh kriznih časih skušamo zagotoviti največje možno udobje, zato jim na njihovo željo v sobo dostavljamo dodatno sveže sadje ter kavo in druge napitke.

V domu še naprej izvajamo vse preventivne varnostne ukrepe.

Hvala za razumevanje in podporo.

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 13. 3. 2020 – dopolnjeno

11. 3. je specializirana ekipa z Univerzitetne klinike Golnik vzela brise vsem stanovalcem in zaposlenim.

Rezultate prejemamo postopno, po zagotovilih NIJZ-ja bodo rezultati vseh odvzetih brisov znani jutri. Prosimo vas za potrpljenje in razumevanje.

Svojce okuženih s koronavirusom bomo o tem takoj obvestili. Razumemo vašo stisko in željo biti obveščeni o stanju svojih bližnjih, prosimo pa vas, da tudi vi razumete, da trenutno delujemo z zmanjšanim številom kadrov, ki se maksimalno trudijo z oskrbo stanovalcev, in da so klici »Ali že imate rezultate za mojega …?« za nas trenutno izredno moteči in nam jemljejo čas, ki ga nujno potrebujemo za zagotavljanje oskrbe in preprečitev širjenja virusa. Vsak pozitiven rezultat brisa nemudoma sporočimo svojcem. To pomeni, da, če vas nismo poklicali, vaš sorodnik ni pozitiven ali pa rezultat še vedno čakamo. Hvala za razumevanje.

Po pooblastilu ministra za zdravje Aleša Šabedra je za koordinacijo zdravstvene dejavnosti v DSO Metlika pooblaščen ZD Novo mesto, ki:
»… zagotovi kontinuirano izvajanje zdravstvene dejavnosti ter prisotnost zdravnika in diplomirane medicinske sestre skladno s potrebami uporabnikov institucionalnega varstva starejših DSO Metlika.«

Danes ob 11:25 smo dobili informacijo, da so vsi brisi zaposlenih že pregledani in novih okuženih med zaposlenimi ni.

Kljub temu pa vse zaposlene pozivamo, da še naprej spremljate svoje zdravstveno stanje in se v primeru poslabšanja le-tega držite prejetih navodil, ki so dostopni tudi na strani NIJZ – https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-strokovno-javnost. Pokličite osebnega zdravnika, ki vas bo usmeril naprej.

Do danes do 9:00 ure zjutraj so bili skupno pozitivni brisi treh stanovalcev in petih zaposlenih.

Do danes do 12:00 ure so bili skupno pozitivni brisi štirih stanovalcev in petih zaposlenih (pregledani so vsi brisi zaposlenih).

Zainteresiranim zaposlenim in stanovalcem sta na voljo dve psihologinji, ki nudita telefonsko pomoč skupno 4 ure dnevno. Kontakt je na voljo pri vodstvu DSO Metlika.

Vse zaposlene, ki so se zaradi zaprtja šol in vrtcev znašli v stiski in zaradi tega ne bi mogli opravljati delovnih obveznosti, obveščamo, da s ponedeljkom organiziramo varstvo za njihove otroke in mladostnike. Več informacij dobite pri vodstvu DSO Metlika.

Stanovalci se počutijo dobro, zaposleni v domu pa jim tudi v teh kriznih časih skušamo zagotoviti največje možno udobje, zato jim na njihovo željo v sobo dostavljamo dodatno sveže sadje ter kavo in druge napitke.

V domu še naprej izvajamo vse preventivne varnostne ukrepe.

Hvala za razumevanje in podporo.

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 12. 3. 2020

Včeraj je specializirana ekipa z Univerzitetne klinike Golnik vzela brise vsem stanovalcem in zaposlenim.

Glede na dejstvo, da bomo rezultate dobivali postopno v naslednjih 48-ih urah, vas prosimo za potrpljenje in razumevanje.

Svojce okuženih s koronavirusom bomo o tem takoj obvestili.

Zaposleni bodo osebno obveščeni o morebitnem pozitivnem brisu.

Do danes do 8:00 ure zjutraj so bili skupno pozitivni brisi dveh stanovalcev in štirih zaposlenih.

Danes do 13:00 ure je stanje nespremenjeno.

Do 20.00 ure imamo skupno pozitivne brise treh stanovalcev in pet pozitivnih brisov zaposlenih.

Stanovalci se počutijo dobro, zaposleni v domu pa jim tudi v teh kriznih časih skušamo zagotoviti največje možno udobje, zato jim na njihovo željo v sobo dostavljamo dodatno sveže sadje ter kavo in druge napitke.

V domu še naprej izvajamo vse preventivne varnostne ukrepe.

Hvala za razumevanje in podporo.

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 11. 3. 2020

Do danes do 12.00 ure je bilo skupno odvzetih več brisov stanovalcev. Dva sta bila pozitivna, ostali pa negativni. Do danes so bili pozitivni brisi treh zaposlenih. S ciljem preprečevanja morebitnih dodatnih okužb bo danes specializirana ekipa z Univerzitetne klinike Golnik vzela brise vsem stanovalcem in zaposlenim.

Stanovalci se počutijo dobro, zaposleni v domu pa jim tudi v teh kriznih časih skušamo zagotoviti največje možno udobje, zato jim na njihovo željo v sobo dostavljamo dodatno sveže sadje ter kavo in druge napitke.

V domu še naprej izvajamo vse preventivne varnostne ukrepe.

Hvala za razumevanje in podporo.

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo svojcem v zvezi s koronavirusom, 10. 3. 2020

Naši stanovalci se počutijo dobro, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Enkrat dnevno jim naše zdravstveno osebje izmeri telesno temperaturo, redno pa opazujemo ostale znake, značilne za okužbo. Če pride do njih, pokličemo zdravnika, ki odloči o nadaljnjem postopku. Stanovalci malo že pogrešajo družbo svojcev, vendar razumejo trenutne razmere, upoštevajo uvedene varnostne ukrepe in se obnašajo skladno z njimi.

Do danes do 12.00 ure so bili skupno odvzeti brisi treh stanovalcev. En bris je negativen, na izvida ostalih dveh še čakamo. Svojci vseh treh stanovalcev, ki jim je bil odvzet bris, so bili obveščeni.

Sporočamo tudi, da so do danes trije zaposleni pozitivni. Tudi vsi ostali zaposleni, ki imajo znake, značilne za okužbo s koronavirusom, so doma in v stiku z zdravnikom. Preventivno so doma tudi nosečnice. Včeraj je dom obiskala tudi psihologinja, ki je bila tako zaposlenim kot stanovalcem na voljo za pogovor.

Dom še naprej vseskozi razkužujemo in izvajamo tudi vse druge preventivne ukrepe.

Hvala vsem za razumevanje in podporo.

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Obvestilo, 10. 3. 2020

Obvestilo o stanju v DSO Metlika bomo objavili ob 13:00 uri na naši spletni strani.

Hvala za razumevanje,

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Novo obvestilo o koronavirusu, 9. 3. 2020

Zaradi simptomov, ki bi lahko kazali na okužbo s koronavirusom, ni bil danes odvzet noben bris pri stanovalcih, pri zaposlenih pa 4. Eden pozitiven, za ostale nimamo še rezultatov.

Svojce o odvzemu brisov smo o tem takoj obvestili. Vsi ostali stanovalci so stabilni.

Dom vseskozi razkužujemo in izvajamo tudi vse druge preventivne ukrepe.

Ob tem se zaposlenim v DSO Metlika iskreno zahvaljujem za predanost in izvajanje vseh preventivnih ukrepov, kakor tudi za tekoče opravljanje vsakodnevnih nalog.

Ivica Lozar, direktorica DSO Metlika

Novo obvestilo o stanju v DSO Metlika, 8. 3. 2020

OBVESTILO ZA SVOJCE

Zaradi simptomov, ki bi lahko kazali na okužbo s koronavirusom, je bil včeraj pri stanovalcu odvzet bris, ki pa je bil negativen. Danes je bil odvzet bris pri drugem stanovalcu. Na rezultate drugega brisa še čakamo. Svojce obeh stanovalcev smo o tem takoj obvestili. Vsi ostali stanovalci so stabilni.

Pozitiven pa je bil bris pri eni zdravstveni delavki. Zdravstvena delavka je zbolela v času samoopazovanja in izolacije. Iz delovnega procesa je bila umaknjena, še preden je zbolela. Dom vseskozi razkužujemo in izvajamo vse druge preventivne ukrepe.

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Zaposlene obveščam, da imamo na voljo dovolj zaščitnih sredstev. Ob tem se vam iskreno zahvaljujem za predanost in izvajanje vseh preventivnih ukrepov. Vse zaposlene prav tako obveščam, da vam bo jutri za pogovor in podporo na voljo psihologinja.

Direktorica DSO Metlika Ivica Lozar.

Obvestilo, 8. 3. 2020

OBVESTILO ZA SVOJCE

Vse svojce obveščamo, da se stanovalci v domu danes počutijo dobro in predvsem varno. Sporočamo tudi, v kolikor jih bo obiskal zdravnik, vas bomo osebno obvestili.

OBVESTILO ZA ZAPOSLENE

Prosimo, da se ne udeležujete množičnih dogodkov, kot so koncerti, kinodvorane, pikniki, zasebnih druženj… Če se da, ne uporabljajte javnega prevoza.

Če se da, preložite turistična potovanja na boljše čase.

Če se ne počutite dobro, OSTANITE DOMA. Tudi, če je samo en dan. Ne hodite v službo z vročino, s slabim počutjem… V tem primeru pokličite osebnega zdravnika.

Hvala vsem zaposlenim za odgovoren pristop v krizni situaciji.

Direktorica Ivica Lozar

Obvestilo o koronavirusu, 7. 3. 2020

Spoštovani SVOJCI stanovalcev DSO Metlika,

obveščamo vas, da smo zaradi pojava koronavirusa v Metliki včeraj dom popolnoma zaprli. Izvajamo preventivne ukrepe, skladno z navodilih NIJZ-ja.

Stanovalci se zadržujejo v sobah, kjer se tudi prehranjujejo. Skupna druženja so prepovedana. Sobe večkrat dnevno prezračujemo in razkužujemo.

Vsi so seznanjeni z nastalo situacijo in razumejo sprejete ukrepe.
Naloga stanovalcev in zaposlenih je, da se opazujejo in v kolikor opazijo zdravstvene spremembe, takoj sporočijo predstojnim.

Za ZAPOSLENE ravno tako priporočamo, da se izvajajo vsi preventivni ukrepi in da svoje zdravstveno stanje opazujete. V kolikor opazite respiratorne težave ali druge znake, obvestite svojega zdravnika. Za odvzem brisa imamo na vstopni točki v Splošni bolnici prioriteto. Tako je dogovorjeno z NIJZ-jem NM.

Sicer delo poteka po normalnem urniku. Pri svojem delu obvezno nosite zaščitne maske, ki jih menjate na 2 uri ali po potrebi še prej. Skrbite za razkuževanje sebe in prostorov, kjer se gibljete.

Hvala za razumevanje.

Za vprašanja smo vam na voljo,

direktorica DSO Metlika Ivica Lozar.

Popolna prepoved obiskov do preklica

Navodila NIJZ za obiskovalce domov za starejše v času povečanja pojavljanja akutnih okužb dihal in drugih obolenj

Omejitev obiskov

Spoštovani,

zaradi povečanja prehladnih obolenj vas prosimo, da ne prihajate na obisk, če ste prehlajeni. Priporočamo obisk le v nujnih primerih. Hvala za razumevanje.

Preklic omejitev obiskov

Spoštovani,

od današnjega dne 6. 1. 2020 naprej, preklicujemo omejitev obiskov. Obiski svojcev potekajo v skladu s Hišnim redom DSO Metlika.

Omejitev obiskov

Spoštovani,

zaradi velikega števila bolnikov z respiratornimi okužbami omejujemo obiske na eno zdravo osebo dnevno (5. minut). Prosimo, da ob prihodu in odhodu razkužite roke.

Dodatek za pomoč in postrežbo

V skladu s 6. členom Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18) ima uporabnik (invalid), ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč in postrežbo druge osebe za opravljanje osnovnih življenjskih potreb, poleg pravice do nadomestila, pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, če nima pravice do dodatka za isti namen po drugih predpisih.

Davčna olajšava

Obveščamo vse doplačnike socialno varstvenih storitev, da za svoj del plačila lahko uveljavljajo davčno olajšavo pri svoji dohodnini (9. odstavek 115. člena Zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19).

Začasni odhodi iz doma

V kolikor stanovalec zapusti Dom za več kot en dan, se obračuna celotna oskrbnina z odbitkom prehrane. Odbitek prehrane na dan znaša 3,41 EUR.

Rezervacije

Pred prihodom v dom v skladu z dogovorom 40 % cene standardne oskrbe: 7,44 EUR na dan. Cene je potrdil Svet doma starejših občanov Metlika na seji dne 26. 3. 2019.

Piknik s svojci

Bo v četrtek, 13.6.2019 ob 16. uri v Domu starejših občanov Metlika (Mestni trg 16). Veselimo se srečanja z vami in vas z veseljem pričakujemo.