Za zunanje uporabnike

Storitve za zunanje uporabnike Doma starejših občanov Metlika

  • PRIPRAVA NAVADNE IN DIETNE PREHRANE
  • DOSTAVA HRANE NA DOM
  • IZPOSOJA ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV
  • POMOČ NA DOMU

Dom starejšij občanov Metlika po pogodbi izvaja pomoč na domu na območju občine Metlika od 1.1.2012.

Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Namenjena je upravičencem, ki za samostojno življenje v svojem domu potrebujejo občasno organizirano pomoč. Pomoč na domu lahko traja največ 4 ure na dan oziroma 20 ur na teden.

Upravičenci do pomoči na domu so:

  • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za popolnoma samostojno življenje
  • osebe s statusom invalida
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči,
  • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
  • kronično bolni otroci in otroci s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva

Pomoč na domu obsega:

pomoč pri vzdrževanju osebne higiene

  • pomoč pri oblačenju, slačenju,
  • pomoč pri umivanju ali kopanju,
  • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb (hranjenje, menjava plenic…),
  • pomoč pri vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov;

gospodinjska pomoč

  • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ,
  • nakup živil in priprava enega obroka hrane,
  • pomivanje uporabljene posode,
  • osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti,
  • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora;

pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

  • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci, sorodstvom,
  • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
  • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
  • priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Ugovor zoper storitev

Če uporabnik ni zadovoljen z delom strokovnega delavca ali delom neposredne izvajalke, lahko v osmih dneh po opravljeni storitvi vloži ugovor k direktorici doma ali na svet zavoda, v katerem navede razloge ugovarjanja.

 Vrednost storitve

Storitev pomoč na domu – socialna oskrba je plačljiva.

Cena za uro neposredne socialne oskrbe znaša:

čas izvajanja storitve cena ure za uporabnika v EUR subvencija Občine Metlika za uro v EUR
 delovnik 5,00 9,92
 nedelja 7,00 13,89
 državni praznik ali dela prost dan 7,47 14,91

Cene storitev so potrjene na Občinskem svetu Občine Metlika s sklepom št.122-2/2018  dne 1.2.2018 in veljajo od 1.3.2018.

V primeru, da uporabnik/ca ni zmožen/a plačila storitve, lahko poda na socialno delo zahtevek za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve”pomoč na domu”.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prošnja za pomoč na domu
  2. Prošnja za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve “Pomoč na domu”

Zainteresiranim nudimo tudi ostale storitve, ki jih obračunavamo po ceniku doma.

Informacije in naročila so na voljo na:

GSM: 040 865 700

GSM: 040 188 237  VRŠČAJ Irena

e-mail:   irena.vrscaj@dso-metlika.si