Dom starejših občanov Metlika

Sprejem v dom

Postopek sprejema v dom

Pri sprejemu v dom imajo prednost občani iz občine Metlika oziroma iz regije. V kolikor so na razpolago prosta mesta za sprejem, se sprejemajo tudi občani iz drugih krajev Slovenije. Poleg bližine stalnega bivališča kandidata za sprejem, se v skladu 15. členom Pravilnika o uveljavljanju pravic do institucionalnega varstva (Ur.l.RS štev. 34/04, 23/06,42/07) pri sprejemu upošteva:

 • vrstni red prispelih prošenj
 • zdravstveno stanje
 • socialne razmere uporabnika

Socialna delavka, vodja službe zdravstvene nege in oskrbe ali drug pooblaščen delavec vam strokovno svetujejo o vsebini in načinu zagotavljanja storitev vsak delovnik od 7. do 15 ure.

Za sprejem v dom je potrebno predložiti:

 • prošnjo za sprejem na predpisanem obrazcu
 • zdravniško mnenje staro največ 1 mesec
 • dokazilo o višini prejemkov
 • izjavo o načinu plačevanja
 • davčno številko

Prošnja se lahko odda:

 • osebno v socialni službi
 • po pošti na naslov doma
 • po elektronski pošti: tajnistvo@dso-metlika.si

Vse popolne prošnje, ki prispejo v dom se zberejo pri socialni delavki. Obravnava jih Komisija za sprejem, premestitev in odpust. Komisija vse kandidate, ki izpolnjujejo pogoje uvrsti na čakalno listo in jih o tem pisno obvesti. Pri nepopolnih prošnjah pozove vlagatelja k dopolnitvi prošnje. V primeru prostega mesta se prosilca iz seznama čakajočih obvesti in povabi k sklenitvi dogovora za sprejem. Sprejemi se praviloma izvajajo ob delovnikih med 8. in 14.uro. Sprejem se opravi v skladu s pravili doma določenimi v hišnem redu. Novo sprejetega uporabnika seznanimo z vsemi za življenje v domu potrebnimi zadevami v skladu z dogovorom.

Ob sprejemu morate predložiti naslednja dokazila :

Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo

Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju

Izjava osebe, ki bo doplačevala stroške

Pooblastilo zastopniku