Kakovost bivanja
Dom starejših občanov Metlika

Kakovost bivanja

V domu se trudimo našim uporabnikom zagotavljati kar najvišjo kakovost bivanja, saj je dobro počutje in splošno zadovoljstvo zelo pomembno za nas, za svojce in v največji meri seveda za uporabnike.

S tem razlogom v domu redno izvajamo vrsto različnih aktivnosti, s katerimi naše stanovalce izobražujemo, povezujemo in zabavamo. V sklopu domu izvajamo veliko različnih interesnih dejavnosti.

S stanovalci vodimo po nadstropjih redne mesečne sestanke, na katerih rešujemo sprotna vprašanja, sprejemamo njihove predloge za izboljšanje ter njihove želje. Sodelujejo tudi pri oblikovanju jedilnikov in v Svetu stanovalcev. V sklopu doma so stanovalcem na voljo: zobozdravnik, fizioterapevt, psihiater, frizer, pediker…

Stanovalci, svojci in zaposleni lahko preko anket izražajo svoja mnenja, zadovoljstva, podajajo predloge. Na osnovi le-teh lahko izboljšujemo življenje in kvaliteto storitev v domu, kar je naš osnovni cilj.